GDPR

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknutú osobu Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

Podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu s Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“)

(ďalej aj „GDPR“)

ČASŤ A: Informácia o spracúvaní osobných údajov

1. Prevádzkovateľ:
NELO, s.r.o., so sídlom Galvaniho 16, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 873 680,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30469/B.

2. Zodpovedná osoba - nie je určená

3. Účely spracúvania:

A. Marketingová komunikácia, ponuky produktov a služieb a pod.

B. Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
- úkony súvisiace s identifikáciou zmluvnej strany,
- úkony súvisiace s uzatváraním, evidenciou, správou zmlúv a plnením zmluvných povinností,
- riešenie reklamácií, prieskum spokojnosti, ponuky produktov a služieb,
- spracúvanie osobných údajov na účely plnenia povinností z pracovnoprávnych vzťahov, mzdová agenda a personalistika, vrátane uzatvárania pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
- spracúvanie osobných údajov na účely vedenia účtovníctva a plnenia odvodových, daňových a iných zákonom stanovených povinností,
- štatistické spracovanie dát, - spracúvanie osobných údajov vo vzťahu k plneniu povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov,

C. Ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa v súvislosti s plnením zmluvných povinností.
- vedenie agendy týkajúcej sa mimosúdneho vymáhania pohľadávok, aktívnych súdnych sporov a pasívnych súdnych sporov,

4. Právny základ spracúvania
- pre účel 3.A. – na základe súhlasu dotknutej osoby,
- pre účel 3.B. - čl. 6 ods. 1, písm. b) – nevyhnutné na plnenie zmluvy, Obchodný zákonník SR, Občiansky zákonník SR, Zákonník práce SR, ap.
- pre účel 3.C. - čl. 6 ods. 1, písm. f) – oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ

5. Príjemcovia / kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
- osoby spolupracujúce s prevádzkovateľom na poskytovaní služieb v rámci jeho predmetu podnikania,
- banky,
- poskytovatelia finančných služieb,
- poskytovatelia platobných služieb,
- poskytovatelia telekomunikačných služieb,
- poskytovatelia technických, podporných a IT služieb,
- orgány verejnej správy, súdy,
- ďalšie osoby, ktoré osobné údaje môžu spracúvať na základe osobitnej zmluvy s prevádzkovateľom.

6. Prenos osobných údajov
- osobné údaje dotknutých osôb sa nebudú prenášať do tretej krajiny mimo EÚ (EHS).

7. Doba uchovávania údajov
- pre účel 3.A. počas doby, na ktorú bol súhlas udelený, najviac na dobu 10 rokov,
- pre účely 3.B a 3.C. počas doby nevyhnutnej na plnenie povinností zo zmluvy a doby potrebnej na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa, najviac na dobu 10 rokov.

8. Informácia o druhu osobných údajov a kategóriách spracúvaných osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje potrebné pre plnenie svojich záväzkov a ochranu oprávnených záujmov a to spravidla v rozsahu titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, adresa, číslo občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, rodinný stav, údaj o stupni pracovnej schopnosti s ohľadom na zdravotný stav, ďalšie údaje potrebné na plnenie povinností prevádzkovateľa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo a iné identifikačné údaje, údaje o zápise v príslušnom registri, bydlisko, sídlo, komunikačné údaje (telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, poštová adresa), lokalizačné údaje, online identifikátory, platobné údaje, vrátane čísla účtu a údajov potrebných pre spracovanie platieb prostredníctvom internetu ap.

9. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má:

a) právo na prístup k spracúvaným osobným údajom a získanie potvrdenia o spracúvaných osobných údajoch – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, informácie o účeloch, kategóriách osobných údajov, príjemcoch / kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú osobné údaje poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

b) právo na opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,

c) právo na vymazanie osobných údajov za podmienok čl. 17 Nariadenia – dotknutá osoba má právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných osobných údajov a prevádzkovateľ jej vyhovie, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účel(y), na ktorý(é) boli získané, dotknutá osoba odvolá svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli osobné údaje spracúvané nezákonne, v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa právo Únie a/alebo SR, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia. Pri zverejnených osobných údajoch vykoná prevádzkovateľ primerané opatrenia aby informoval iných prevádzkovateľov o žiadosti dotknutej osoby o výmaz jej osobných údajov. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
-na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR,
-z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
- na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia – dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania, ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

e) právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi podľa čl. 20 Nariadenia – osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

f) právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už nesmú na tento účel spracúvať.

g) má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, povolené právom Únie alebo SR, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby,

h) právo na odvolanie súhlasu - ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

i) má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

10. Informácia o povahe súhlasu dotknutej osoby Poskytnutie súhlasu môže byť dobrovoľnou zmluvnou požiadavkou, dotknutá osoba poskytuje osobné údaje na základe svojho slobodného rozhodnutia, s prihliadnutím na ich obsah a súvisiaci účel môže byť ich poskytnutie potrebné na uzavretie zmluvy. Použitím webových stránok prevádzkovateľa, vyplnením osobných údajov do formulárov na webovom sídle prevádzkovateľa alebo akýkoľvek ich poskytnutím v zaznamenateľnej podobe dáva dotknutá osoba súhlas s použitím osobných údajov prevádzkovateľom.

10. Profilovanie a pseudonymizácia Prevádzkovateľ môže pre plnenie svojich záväzkov a ochranu oprávnených záujmov uskutočňovať aj automatizované spracúvanie osobných údajov a spracúvať osobné údaje spôsobom tak, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia oddelene uchovávaných dodatočných informácií, to všetko aj za účelom vytvárania štatistík, reportov, správ, odporúčaní a postupov činnosti.

11. Zdroj osobných údajov Osobné údaje sú získavané výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi a to najmä ich poskytnutím dotknutou osobou, získaním osobných údajov osobami spolupracujúcimi s prevádzkovateľom na základe osobitnej zmluvy, získaním osobných údajov z verejne dostupných zdrojov a registrov, prípadne registrov s prístupom pre osobitné kategórie osôb.

Cookies

*V súlade s aktuálnou právnou úpravou sme povinní upovedomiť vás o tom, že ďalším používaním tejto webovej stránky bez zmeny nastavení vášho prehliadača potvrdzujete, že máte viac ako 16 rokov a zároveň udeľujete jej prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov získavaných prostredníctvom tzv. cookies. Spomínanými osobnými údajmi sú najmä IP adresa, lokalizačné údaje a informácie o aktivite na webovej stránke, ktoré prevádzkovateľ a evtl. ním poverené osoby spracúvajú za účelom štatistického a analytického spracovania dát týkajúcich sa návštevnosti stránky, správania sa návštevníkov a personalizovanej reklamy. Ak so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu nesúhlasíte, odporúčame vám uskutočniť zmenu nastavení vášho prehliadača alebo opustiť stránku, čo by nás samozrejme veľmi mrzelo.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa použitím webového prehliadača používateľa ukladajú v jeho počítači alebo inom koncovom zariadení, z ktorého používateľ pristupuje na web (typicky mobilné zariadenia, telefóny, tablety a pod.). V závislosti na ich funkcii ide o dočasné súbory alebo trvalé súbory cookies. Cookies sú súbory, ktoré obsahujú informácie z webového prehliadača používateľa a z webového servera, na ktorý používateľ pristupuje. Použitím cookies môže webový server jednoduchšie a rýchlejšie načítať informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Na základe informácií získaných súbormi cookies môže dochádzať k personalizácii (prispôsobeniu) webových stránok (o.i. spracovaním webových formulárov), sledovaniu správania sa návštevníka stránky a použitia pre účely cielenej reklamy.

Ak sa používajú súbory cookies, vzťahujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Žiadna iná strana než prevádzkovateľ, jeho zmluvní partneri a osoby poskytujúce internetové pripojenie a softvér potrebný na prehliadanie obsahu internetu nemajú možnosť, zistiť len na základe súborov cookies, konkrétnu osobu používateľa, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného používateľom. Prevádzkovateľ získané súbory cookies, ako aj iné údaje získané na ich základe (napr. IP adresu, lokalizačné údaje a podobne), môže sprístupňovať aj tretím osobám na základe osobitného zmluvného vzťahu.

Používateľ webovej stránky má možnosť spravovať nastavenia súborov cookies v prehliadači, ktorý používa na prístup na internet. Každý prehliadač spravidla ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov automaticky umožňuje ukladanie akýchkoľvek súborov cookies pre všetky webové stránky. Nastavenie prehliadača je však možné zmeniť tak, že ukladanie súborov cookies nebude povolené. Informácie o zmene nastavení cookies v prehliadači sú dostupné na stránkach konkrétneho poskytovateľa daného prehliadača.